IKA investeert 16 miljoen in Elia via Publi-T

Gepubliceerd op

De Raad van Bestuur van IKA heeft in zitting van 20 maart 2023 beslist voor een bedrag van 16 miljoen euro in te tekenen op een kapitaalverhoging van Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert. IKA zal 75% financieren met een lening zonder borgstelling en 25% middels een kapitaalverhoging.

Om de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in de investering en te genieten van de bijbehorende winsten, heeft IKA beslist over te gaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen met kengetal 5g. Deze aandelen dienen specifiek ter financiering van de investeringen in Publi-T en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Daarbij is een voorstel ontwikkeld waarbij de steden en gemeenten (gedeeltelijk) kunnen volstorten met de middelen die hiertoe op rekening courant ter beschikking werden gezet en van een éénmalige uitkering van reserves om de eventuele saldi te volstorten.  Deze werkwijze zorgt er voor dat er door het merendeel van de gemeenten geen middelen gezocht dienen te worden.

Context en motivering

In 2001 werd de coöperatieve vennootschap Publi-T opgericht met als opdracht het beheer van het aandeel van de Belgische gemeentelijke sector in Elia.

De Elia-groep beheert het Belgisch transportnet voor elektriciteit en houdt ook via de dochter Eurogrid een belang aan van 80% in de Duitse transportnetbeheerder 50Hertz.

Elia Group NV staat voor grote uitdagingen in het kader van de energietransitie en de toenemende elektrificatie, zowel in België als in Duitsland. Om deze transitie te realiseren heeft Elia Group NV een investeringsprogramma 2022-2026 van EUR 9,6 miljard gelanceerd met drie basispijlers: de offshore investeringen (connecties met offshore windparken), bijkomende interconnecties met buurlanden en het vervangen van oude lijnen, inclusief het versterken van de zogenaamde ruggengraat van het transmissienet.

Om over voldoende financiële middelen te beschikken heeft Elia Group NV in juni 2022 een kapitaalverhoging doorgevoerd van EUR 590,11 miljoen: EUR 300 miljoen bestemd voor de gereguleerde activiteiten in België (investeringen en het behouden van het regulatoir optimum) en EUR 200 miljoen bestemd voor de gereguleerde activiteiten in Duitsland (investeringen). Het saldo was voorzien als buffer en werd ondertussen ook aangewend.

De raad van bestuur van Publi-T heeft geoordeeld dat het aangewezen was proportioneel in te tekenen op deze kapitaaloperatie voor een totaal bedrag van EUR 264,51 miljoen en wel om volgende redenen:

  • met een procentueel belang van 44,82% heeft Publi-T de exclusieve controle over Elia Group NV en staat de holding dus in voor de Belgische, publieke verankering van een onderneming met een ontegensprekelijk strategische positie in het Belgisch – en bij uitbreiding Europese – energiesysteem en een belangrijke rol in de bevoorradingszekerheid en het realiseren van de energietransitie;
  • Publi-T heeft een gespecialiseerd en onafhankelijk kantoor ingeschakeld die de financieringsbehoeften van Elia Group NV heeft geanalyseerd, inclusief een evaluatie van het business plan van Elia met bijhorende assumpties en sensitiviteitsanalyses. Uit deze onafhankelijke analyse blijkt onder andere dat kapitaalinjecties van de aandeelhouders noodzakelijk zijn, wil Elia Group NV de huidige kredietrating behouden;
  • sinds de oprichting heeft Publi-T een dividendenstroom van Elia ontvangen met een hoge mate van voorspelbaarheid, zodat ook Publi-T aan zijn aandeelhouders een voorspelbare dividenduitkering met bijbehorend groeipad kon voorleggen. Zo is sinds de invoering van een meerjarenplanning in 2011 het dividend per aandeel dat Publi-T aan zijn aandeelhouders uitkeert elk jaar met 2% gestegen;

 

  • Publi-T heeft door deelname aan alle opeenvolgende kapitaalverhogingen de groei van Elia steeds ondersteund, waardoor kan worden vastgesteld dat de huidige marktwaarde van het belang van Publi-T in Elia Group NV sterk boven de initiële boekwaarde ligt. De raad van bestuur is van oordeel dat Publi-T als referentieaandeelhouder deze ondersteunende rol blijvend moet opnemen, om zo niet alleen bij te dragen tot, maar ook de vruchten te plukken van verdere waarde-creatie. Er kan ook worden vastgesteld dat 50Hertz qua dividend en waarde-creatie de belangrijkste motor van de groep is.

De raad van bestuur Publi-T heeft nadien beslist een verhoging van het vermogen door inbreng in geld van EUR 257,63 miljoen te organiseren. Hiervoor worden 133.210 aandelen aangeboden met een nominale waarde van EUR 1.934,00 voor een totaal bedrag van EUR 257.628.140,00 .

Om de bijkomende investering in Publi-T te financieren gaat IKA op zijn beurt over tot de uitgifte van nieuwe aandelen voor 25% van het investeringsbedrag.